Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz niektórym grupom cudzoziemców.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1)  matce,

2)  ojcu,

3)  opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka,

4)  dyrektorowi domu pomocy społecznej.

 

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 

W celu otrzymania świadczenia wychowawczego od dnia narodzin dziecka wniosek trzeba będzie złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia narodzin dziecka, objęcia opieką prawną lub faktyczną.

Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył dzieci urodzonych po 1 lipca 2019 r.


W przypadku zgonu rodzica pobierającego świadczenie wychowawcze jeżeli drugi rodzic złoży wniosek w terminie  3 miesięcy od dnia śmierci rodzica świadczenia wypłaca się od daty zgonu nie wcześniej niż od miejsca następującego po zaprzestaniu wypłaty świadczenia.


W przypadku kiedy zmarł rodzic który złożył wniosek, który nie został rozpatrzony a drugi z rodziców złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci pierwszego rodzica to za datę złożenia wniosku przyjmuję się datę złożenia wniosku przez zmarłego rodzica.

Nowy termin wnioskowania będzie dotyczył spraw gdzie zgon rodzica nastąpił po 30 czerwca 2019 r.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim.
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko.
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy

od dnia 01 lipca 2019 r. do dnia 31 maja 2021 r. nie wymaga wydania decyzji.

 

 

Termin i sposób złożenia wniosku

 

1) od 1 lipca 2019 r. przez internet za pośrednictwem: - Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiabankowości elektronicznej,

2) od 1 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach - Dział Świadczeń Socjalnych                        

     ul. św. Ducha 10, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.


Wniosek