Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje :

– rodzicom,

– opiekunom faktycznym,

– opiekunom prawnym,

– rodzinom zastępczym,

– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

– osobom uczącym się.

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie „Dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  - a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, szkołę ponadpodstawową, klasy dotychczasowej szkoły ponadgimnazjalnej prowadzone w szkole ponadpodstawowej, szkołę policealną i szkołę dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje również:

– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

  

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

 

Termin i sposób złożenia wniosku

 

1) od 01 lipca 2019 r. przez internet za pośrednictwem: - Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tiabankowości elektronicznej,

2) od 01 sierpnia 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach - Dział Świadczeń                     

     ul. św. Ducha 10, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

 

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

 


Wniosek