Świadczenie „Dobry start” w wysokości 300 zł raz w roku (jednorazowo) 
przysługuje w związku z rozpoczęciem przez dziecko roku szkolnego.

Świadczenie dobry start przysługuje :

– rodzicom,

– opiekunom faktycznym,

– opiekunom prawnym,

– rodzinom zastępczym,

– osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

– dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,

– osobom uczącym się.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

 

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole - a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

 

Świadczenie dobry start nie przysługuje:

– jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich,zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole,jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

– na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego.

 Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku, przy czym,                            w przypadku prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu, ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

 

Świadczenie dobry start będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto lub w gotówce.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz

rozstrzygnięcia w sprawach nienależnie pobranego świadczenia dobry start.

 

Termin i sposób złożenia wniosku

 

Wnioski o świadczenie "Dobry Start" będą przyjmowane od dnia:

  • 1 lipca 2018r. przez internet za pośrednictwem: Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz bankowości elektronicznej,
  • 1 sierpnia 2018r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach - Dział Świadczeń Socjalnych ul. św. Ducha 10, od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30.

 

Ważne!

Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

 

 

Podstawa prawna:

- Uchwała NR 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”(Dz.U. z 2018 poz. 514);

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. Poz. 1061),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);

 


Wniosek