Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, to grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pniewy na lata 2017-2022, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pniewy.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pniewy.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach , ul. Wolności 1.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Bernadeta Markiewicz – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

- zatrzymanie przemocy w rodzinie

- zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny

- przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie

- inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy, które pokazują skutki

i konsekwencje stosowania przemocy

- inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli

- zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z 

doświadczania przemocy

- zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, o czym szerzej w zakładce Procedura „Niebieskiej Karty”.

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą - zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:

- opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy

- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 

wystąpieniem przemocy

- dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.


Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 r. Rada Miejska Pniewy podjęła UCHAWAŁĘ NR V/29/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

W dniu 27 maja 2019 r. Burmistrz Gminy Pniewy Zarządzeniem Nr 62/19 powołał Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji i organizacji działających na terenie Gminy Pniewy:

1) Ośrodka Pomocy Społecznej 

 1. a) Bernadeta Markiewicz – Dyrektor,
 2. b) Aleksandra Jendruch – Kierownik Działu Świadczeń,

2) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Jolanta Graś – członek,

3) Komisariatu Policji 

Hubert Adamski – Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Pniewach,

4) jednostek oświatowych

 1. a) Izabela Pyżalska-Rybarczyk – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im.

Powstańców Wielkopolskich w Pniewach,

 1. b) Anna Kowalska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Chełmnie,
 2. c) Aneta Rybarczyk – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nojewie,
 3. d) Elżbieta Koźlecka – pedagog szkolny w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w

Pniewach,

 1. e) s. Edyta Pszczoła – kierownik internatu w Zespole Szkół Sióstr Urszulanek SJK

w Pniewach,

 1. f) Elżbieta Zdanowska – z-ca Dyrektora w Przedszkolu „Miś” w Pniewach,

 

5) organizacji pozarządowych

Krystyna Borowiak – prezes Stowarzyszenia Pniewskich Amazonek „Razem Raźniej”

6) ochrony zdrowia

Danuta Różewicz – położna w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym „POSTĘP”

Sp. z o.o. w Pniewach,

7) kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych 

 1. a) Tomasz Ćwian – starszy kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

Sądu Rejonowego w Szamotułach,

 1. b) Dominika Waśko – starszy kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej 

Sądu Rejonowego w Szamotułach.

Głównym celem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie.
 3. Udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.
 4. Wyjaśnienie procedur „Niebieskie Karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp., kierowanie do specjalistycznych placówek i programów.
 5. Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.
 6. Aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej.
 7. Opracowanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych.
 8. Posiadanie świadomości wzajemnych kompetencji składu Zespołu i jego ustawiczne kształcenie i modyfikowanie w zależności od wynikających potrzeb.
 9. Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.
 10. Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin.
 11. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków, pracowników instytucji/placówek zobowiązanych do realizowania zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którzy nie są członkami Zespołu.
 12. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Przedstawiciele wchodzący w skład Zespołu realizują ww. procedurę w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.