PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura „Niebieskiej Karty” uruchamiana jest w sytuacji podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy i służy podjęciu działań interwencyjnych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza „Niebieskiej Karty” przez pracownika instytucji, który, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Instytucjami uprawnionymi do założenia „Niebieskiej Karty” są:

·         jednostki organizacyjne pomocy społecznej

·         policja

·         placówki oświatowe- szkoły, przedszkola

·         placówki służby zdrowia tj. poradnie, przychodnie, szpitale

·         gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Każda Niebieska Karta jest przekazywana do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach, gdzie organizowana jest pomoc rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty może być zamknięta wyłącznie przez Zespół Interdyscyplinarny.