Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych                            w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pniewy na lata 2017-2022, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pniewy.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Gminie Pniewy.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pniewach , ul. Wolności 1.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Bernadeta Markiewicz – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

-   zatrzymanie przemocy w rodzinie

-   zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny

-   przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie

-   inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy, które pokazują skutki                       

    i konsekwencje stosowania przemocy

-   inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli

-   zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z

    doświadczania przemocy

-   zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, o czym szerzej    w zakładce Procedura „Niebieskiej Karty”.

 

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą - zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zadaniem grup roboczych jest:

-   opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy

-   monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych

    wystąpieniem przemocy

-   dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.


Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 r. Rada Miejska Pniewy podjęła UCHAWAŁĘ NR V/29/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

W dniu 25 maja 2015 r. Burmistrz Gminy Pniewy Zarządzeniem Nr 33/15 powołał Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji  i organizacji działających na terenie Gminy Pniewy:

       1) Ośrodka Pomocy Społecznej

            a)  Bernadeta Markiewicz  – kierownik,

            b)  Aleksandra Jendruch    – starszy pracownik socjalny ds. świadczeń,

       2) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            Mieczysław Światłowski – członek,

       3) Komisariatu Policji

            Hubert Adamski  – Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Pniewach,

       4)  jednostek oświatowych

            a)  Izabela Pyżalska-Rybarczyk  – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach,

            b)  Joanna Dębska  – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chełmnie,

            c)  Aneta Rybarczyk – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nojewie,

            d)  Anna Chmielnik  – pedagog szkolny w Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach,

            e)  Elżbieta Koźlecka – pedagog szkolny w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach,

            f)   s. Edyta Pszczoła  – kierownik internatu w Zespole Szkół Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach,

            g)  Hanna Włodarczak – nauczyciel w Przedszkolu „Miś” w Pniewach,

        5) organizacji pozarządowych

             Krystyna  Drozdowska-Szychowiak – prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „PERSPEKTYWA”,

        6) ochrony zdrowia

             Danuta Różewicz – położna w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym „POSTĘP” Sp. z o.o. w Pniewach,

        7) kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych

              a)  Iwona Januszak – starszy kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szamotułach,

              b)  Dominika Waśko – kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szamotułach.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 235/18  Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 marca 2018 r. zmieniony został przedstawiciel jednostki oświatowej.

Zamiast Pani Hanny Włodarczak – nauczyciela w Przedszkolu „Miś” w Pniewach została powołana do składu Zespołu Pani Elżbieta Zdanowska – Dyrektor Przedszkola „Miś” w Pniewach.

 

Głównym celem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

1.     Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2.     Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie.

3.     Udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.

4.     Wyjaśnienie procedur „Niebieskie Karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp., kierowanie do specjalistycznych placówek i programów.

5.     Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.

6.     Aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej.

7.     Opracowanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych.

8.     Posiadanie świadomości wzajemnych kompetencji składu Zespołu i jego ustawiczne kształcenie i modyfikowanie w zależności od wynikających potrzeb.

9.     Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

10.  Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin.

11.  Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków, pracowników instytucji/placówek zobowiązanych do realizowania zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którzy nie są członkami Zespołu.

12.  Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą  odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Przedstawiciele wchodzący w skład Zespołu realizują ww. procedurę w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.