PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY

Przemoc w rodzinie to każde zamierzone i wykorzystujące przewagę siły działanie lub zaniechanie działania wobec osoby bliskiej, naruszające jej prawa i dobra osobiste oraz powodujące cierpienie i szkody psychiczne, fizyczne lub materialne.

Pamiętaj! W Polsce przemoc jest przestępstwem ściganym przez prawo, a sprawca przemocy nie jest bezkarny.

Formy i rodzaje przemocy:

A. przemoc fizyczna – jest działaniem powodującym uszkodzenia ciała, lub niosącym takie ryzyko np. popychanie, szarpanie, szturchanie, ciągnięcie, klapsy, duszenie, krępowanie ruchów itp.

B. przemoc psychiczna – jest naruszeniem godności osobistej poprzez obrażanie, krytykowanie, straszenie, szantażowanie, obwinianie, krzywdzenie zwierząt, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie, lekceważenie itp.

C. przemoc seksualna – jest naruszeniem intymności przez zmuszanie osoby do aktywności seksualnej lub do niechcianych praktyk i pieszczot o charakterze seksualnym, np. gdy osoba nie jest świadoma lub obawia się odmówić.

D. przemoc ekonomiczna – jest naruszeniem własności poprzez jej niszczenie; pozbawianiem środków do życia, lub stwarzaniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne dla życia potrzeby, np. zabieranie pieniędzy, zaciąganie pożyczek i zmuszanie do spłacania długów, sprzedawanie osobistych bądź wspólnych rzeczy bez uzgodnienia

E. zaniedbanie – jest naruszeniem obowiązku do opieki ze strony osób bliskich, np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, uniemożliwienie dostępu do zaspokajania podstawowych potrzeb.

Na początku drogi wychodzenia z przemocy warto dokładnie przyjrzeć się swojej sytuacji i faktom które mają i miały miejsce w rodzinie.

Jeśli masz wątpliwości, czy to czego doświadczasz, lub czego jesteś świadkiem jest przemocą w rodzinie przyjdź do Nas na konsultację ze specjalistą. Wskazana strona zawiera informacje o tym, jak sobie radzić i pomagać innym osobom uwikłanym w zjawisko przemocy domowej.

 

PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Procedura „Niebieskiej Karty” uruchamiana jest w sytuacji podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy i służy podjęciu działań interwencyjnych mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie.

Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie Formularza „Niebieskiej Karty” przez pracownika instytucji, który, który podejrzewa lub powziął informację o przemocy w rodzinie i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą.

Instytucjami uprawnionymi do założenia „Niebieskiej Karty” są:

·         »jednostki organizacyjne pomocy społecznej

·         »policja

·         »placówki oświatowe- szkoły, przedszkola

·         »placówki służby zdrowia tj. poradnie, przychodnie, szpitale

·         »gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych

Każda Niebieska Karta jest przekazywana do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działającego  przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach, gdzie organizowana jest pomoc rodzinie.

Procedura Niebieskiej Karty może być zamknięta wyłącznie przez Zespół Interdyscyplinarny.

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, to grupa specjalistów reprezentujących rożne służby i instytucje, powołana do realizacji zadań określonych                            w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy                   w Rodzinie w Gminie Pniewy na lata 2017-2022, opracowanym w oparciu o przepisy ustawy                    z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Głównym zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Pniewy.

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka. Ośrodek Pomocy Społecznej        w Pniewach zapewnia obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego                             ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  w Gminie Pniewy.

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się w  siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w  Pniewach , ul. Wolności 1.

Przewodniczącą Zespołu jest Pani Bernadeta Markiewicz – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego mają na celu:

-   zatrzymanie przemocy w rodzinie

-   zapewnienie bezpieczeństwa poszczególnym członkom rodziny

-   przywrócenie godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie

-   inicjowanie interwencji wobec sprawcy przemocy – rozmowy, które pokazują skutki                       

    i konsekwencje stosowania przemocy

-   inicjowanie interwencji kryzysowej – pomoc w odzyskaniu mocy i kontroli

-   zaplanowanie działań w dalszej perspektywie, aby zmniejszyć szkody wynikających z

    doświadczania przemocy

-   zmianę sytuacji prawnej – działania prawne podejmowane są przez klienta i instytucje

Wymienione działania prowadzone są w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, o czym szerzej    w zakładce Procedura „Niebieskiej Karty”.

 

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą - zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić kuratorzy sądowi oraz inne podmioty i specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Zadaniem grup roboczych jest:

-   opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy

-   monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych

    wystąpieniem przemocy

-   dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

 

Prace Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych realizowane są w ramach obowiązków służbowych i zawodowych.

Dokumentacja pracy zespołu i grup roboczych nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.


Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 r. Rada Miejska Pniewy podjęła UCHAWAŁĘ NR V/29/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

W dniu 25 maja 2015 r. Burmistrz Gminy Pniewy Zarządzeniem Nr 33/15 powołał Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie w skład którego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji  i organizacji działających na terenie Gminy Pniewy:

       1) Ośrodka Pomocy Społecznej

            a)  Bernadeta Markiewicz  – kierownik,

            b)  Aleksandra Jendruch    – starszy pracownik socjalny ds. świadczeń,

       2) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            Mieczysław Światłowski – członek,

       3) Komisariatu Policji

            Hubert Adamski  – Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Pniewach,

       4)  jednostek oświatowych

            a)  Izabela Pyżalska-Rybarczyk  – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach,

            b)  Joanna Dębska  – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chełmnie,

            c)  Aneta Rybarczyk – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nojewie,

            d)  Anna Chmielnik  – pedagog szkolny w Gimnazjum im. ks. kan. Mariana Maciejewskiego w Pniewach,

            e)  Elżbieta Koźlecka – pedagog szkolny w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w Pniewach,

            f)   s. Edyta Pszczoła  – kierownik internatu w Zespole Szkół Sióstr Urszulanek SJK  w Pniewach,

            g)  Hanna Włodarczak – nauczyciel w Przedszkolu „Miś” w Pniewach,

        5) organizacji pozarządowych

             Krystyna  Drozdowska-Szychowiak – prezes Pniewskiego Stowarzyszenia „PERSPEKTYWA”,

        6) ochrony zdrowia

             Danuta Różewicz – położna w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym „POSTĘP” Sp. z o.o. w Pniewach,

        7) kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych

              a)  Iwona Januszak – starszy kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szamotułach,

              b)  Dominika Waśko – kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Szamotułach.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 235/18  Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 14 marca 2018 r. zmieniony został przedstawiciel jednostki oświatowej.

Zamiast Pani Hanny Włodarczak – nauczyciela w Przedszkolu „Miś” w Pniewach została powołana do składu Zespołu Pani Elżbieta Zdanowska – Dyrektor Przedszkola „Miś” w Pniewach.

 

Głównym celem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

1.     Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2.     Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie.

3.     Udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.

4.     Wyjaśnienie procedur „Niebieskie Karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp., kierowanie do specjalistycznych placówek i programów.

5.     Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.

6.     Aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej.

7.     Opracowanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych.

8.     Posiadanie świadomości wzajemnych kompetencji składu Zespołu i jego ustawiczne kształcenie i modyfikowanie w zależności od wynikających potrzeb.

9.     Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

10.  Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin.

11.  Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków, pracowników instytucji/placówek zobowiązanych do realizowania zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którzy nie są członkami Zespołu.

12.  Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą  odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

 

Przedstawiciele wchodzący w skład Zespołu realizują ww. procedurę w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.


Na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2011 r. Rada Miejska Pniewy podjęła UCHAWAŁĘ NR V/29/11 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
W dniu 25 maja 2015 r. Burmistrz Gminy Pniewy Zarządzeniem Nr 33/15 powołał Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie.


ZARZĄDZENIE NR  33/15

BURMISTRZA GMINY PNIEWY

z dnia 25 maja 2015  r.

 

w sprawie: powołania Zespołu interdyscyplinarnego do spraw  przemocy w rodzinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art.  9a  ust. 2   ustawy  z  dnia  29  lipca  2005  r.

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zmianami) oraz § 3 ust. 1 uchwały Nr V/29/11 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 

zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuje się Zespół interdyscyplinarny do spraw przemocy w rodzinie.

 

§ 2. W skład Zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji  i organizacji działających na terenie Gminy Pniewy:

 

       1) Ośrodka Pomocy Społecznej

            a)  Bernadeta Markiewicz  – kierownik,

            b)  Aleksandra Jendruch    – starszy pracownik socjalny ds. świadczeń,

       2) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            Mieczysław Światłowski – członek,

       3) Komisariatu Policji

            Hubert Adamski  – Kierownik Referatu Prewencji Komisariatu Policji w Pniewach,

       4)  jednostek oświatowych

            a)  Izabela Pyżalska-Rybarczyk  – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej im.

                 Powstańców Wielkopolskich w Pniewach,

            b)  Joanna Dębska  – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chełmnie,

            c)  Aneta Rybarczyk – nauczyciel w Szkole Podstawowej w Nojewie,

            d)  Anna Chmielnik  – pedagog szkolny w Gimnazjum im. ks. kan. Mariana

                 Maciejewskiego w Pniewach,

            e)  Elżbieta Koźlecka – pedagog szkolny w Zespole Szkół im. E. Sczanieckiej w

                 Pniewach,

            f)   s. Edyta Pszczoła  – kierownik internatu w Zespole Szkół Sióstr Urszulanek SJK

                 w Pniewach,

            g)  Hanna Włodarczak – nauczyciel w Przedszkolu „Miś” w Pniewach,

        5) organizacji pozarządowych

             Krystyna  Drozdowska-Szychowiak – prezes Pniewskiego Stowarzyszenia

             „PERSPEKTYWA”,

        6) ochrony zdrowia

             Danuta Różewicz – położna w Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym „POSTĘP”

             Sp. z o.o. w Pniewach,

        7) kuratorzy sądowi ds. nieletnich oraz ds. dorosłych

              a)  Iwona Januszak – starszy kurator zawodowy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej

                 Sądu Rejonowego w Szamotułach,

              b)  Dominika Waśko – kurator zawodowy I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu

                 Rejonowego w Szamotułach.


 

Głównym celem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego należy:

1.     Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2.     Opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie.

3.     Udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny.

4.     Wyjaśnienie procedur „Niebieskie Karty”, socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp., kierowanie do specjalistycznych placówek i programów.

5.     Opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą.

6.     Aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej.

7.     Opracowanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych.

8.     Posiadanie świadomości wzajemnych kompetencji składu Zespołu i jego ustawiczne kształcenie i modyfikowanie w zależności od wynikających potrzeb.

9.     Udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych.

10.  Podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin.

11.  Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków, pracowników instytucji/placówek zobowiązanych do realizowania zadania z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, którzy nie są członkami Zespołu.

12.  Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.


Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą  odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Przedstawiciele wchodzący w skład Zespołu realizują ww. procedurę w oparciu o zasadę współpracy i przekazują informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.