Zapytanie ofertowe nr Dz.0.A.263-2-9/P/2020
(ROZEZNANIE RYNKU)

 

W związku z realizacją projektu pt.: „WSPÓLNA SPRAWA W GMINIE PNIEWY” numer RPWP.07.01.02-30-0179/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja), Gmina Pniewy/ Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia szkoleń zawodowych, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

W związku z realizacją projektu pt.: „WSPÓLNA SPRAWA W GMINIE PNIEWY” numer RPWP.07.01.02-30-0179/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja), Gmina Pniewy/ Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe -rozeznanie rynku

załacznik nr 1 do zapytania ofertowego (monoch.)

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (kolor)

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego (monoch.)

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego (kolor)

W związku z realizacją projektu pt.: „WSPÓLNA SPRAWA W GMINIE PNIEWY” numer RPWP.07.01.02-30-0179/18, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja), Gmina Pniewy/ Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty na usługę pośrednictwa pracy, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe -rozeznanie rynku ( pośrednik pracy)

załacznik nr 1 do zapytania ofertowego (monoch.)

załącznik nr  1 do zapytania ofertowego (kolor)

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego (monoch.)

załącznik nr  2 do zapytania ofertowego  (kolor)

W związku z realizacją projektu pt.: „WSPÓLNA SPRAWA W GMINIE PNIEWY” numer RPWP.07.01.02-30-0179/18, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja), Gmina Pniewy/ Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej prowadzenia zajęć terapii rodzinnej i psychospołecznej, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją.

Załączniki:

zapytanie ofertowe - rozeznanie rynku ( terapia rodzinna i psychospołeczna)

załacznik nr 1 do zapytania ofertowego (monoch.)

załacznik nr 1 do zapytania ofertowego ( kolor)

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego(monoch.)

załacznik nr 2 do zapytania ofertowego(kolor)

 

W związku z realizacją projektu pt.: „WSPÓLNA SPRAWA W GMINIE PNIEWY”numerRPWP.07.01.02-30-0179/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja), Gmina Pniewy/ Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej świadczenia usług zakwaterowania i wyżywienia,zgodnie zprzedstawioną poniżej specyfikacją.

Zapewnienie noclegu i wyżywienie (pedagogiczne warsztaty wyjazdowe)

W związku z realizacją projektu pt.: „WSPÓLNA SPRAWA W GMINIE PNIEWY” numer RPWP.07.01.02-30-0179/18, współfinansowanego przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja), Gmina Pniewy/ Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do złożenia oferty dotyczącej organizacji i prowadzenia praktycznej nauki zawodu z zakresu zagospodarowania terenów zielonych , zgodnie z przedstawioną poniżej specyfiką.

Praktyczna nauka zawodu w warsztacie ogrodniczo-porządkowym I

Praktyczna nauka zawodu w warsztacie ogrodniczo-porzadkowym II

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE - ROZEZNANIE RYNKU

Praktyczna nauka zawodu w  warsztacie stolarsko-remontowo-budowlanym

Praktyczna nauka zawodu w warsztacie krawieckim

Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o projekcie pn: „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” nr RPWP.07.01.02-30-0179/18 realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest przez Gminę Pniewy/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach
w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021 r.

 GRUPY DOCELOWE

Projekt skierowany jest dla 40 osób mieszkańców gminy Pniewy w tym:

-  20 rodzin z dziećmi (w większości samotne matki, osoby korzystające z wsparcia   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa), wraz z otoczeniem 40 dzieci,

- 20 osób skierowanych do uczestnictwa w zajęciach z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Integracji Społecznej „OSTOJA” w Pniewach w celu odbycia praktycznej nauki zawodu, w tym 12 bezrobotnych/ biernych zawodowo i 8 osób z niepełnosprawnościami.

 

CEL PROJEKTU:

 

Projekt zakłada wzrost kompetencji wychowawczych i poprawę relacji rodzinnych poprzez zbudowanie prawidłowych relacji rodzic-dziecko oraz uzyskanie umiejętności zawodowych przez ww. grupy docelowe, dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy dostosowanej do potrzeb każdego uczestnika.

 

 

 

FORMY WSPARCIA:

Moduł I - Działania z zakresu aktywnej integracji na rzecz rodzin z dziećmi – 20 osób (szczególni samotnych  matek,  nieaktywnych zawodowo) + otoczenie 40 dzieci w tym:

 • Pedagogiczne warsztaty wyjazdowe (7 dni) warsztaty dla rodziców wraz z dziećmi,
 • Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 • Szkolenia zawodowe wg rozeznanych potrzeb,
 • Stypendia szkoleniowe dla aktywnych,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Zajęcia terapii rodzinnej i psychospołecznej dla osób /lub rodzin - w zależności od zdiagnozowanych potrzeb,
 • Działania środowiskowe

• piknik integracyjno-rodzinny wraz działaniami animacyjno- artystycznymi,

• wyjazd do kina uczestników wraz z dziećmi,

 

Moduł II - Działania z zakresu aktywnej integracji dla 20 osób (bezrobotnych i biernych zawodowo w tym osób z niepełnosprawnością) skierowanych do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach

 

 • Aktywizacja zawodowa
 •  kursy zawodowe wg. zdiagnozowanych potrzeb,
  • praktyczna nauka zawodu w warsztatach Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach

- warsztat ogrodniczo- porządkowy

- warsztat stolarsko – remontowo – budowlany

- warsztat krawiecki,

 • praktyki w Spółdzielni Socjalnej „Horyzont” w Pniewach, po ukończeniu uczestnictwa w projekcie,
 • Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy i warsztaty przedsiębiorczości,
 • Kurs Umiejętności Społecznych,
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy,
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki alkoholowej.
 • Działania społeczne
 • Warsztaty kulinarne „coś z niczego” wraz z treningiem ekonomicznym, 
 • Działania środowiskowe

• wyjazd do kina,

• piknik integracyjno-rodzinny z działaniami animacyjno-artystycznymi,

• wyjazd do ogrodu botanicznego (wiosna, jesień) i palmiarni do  Poznania.

 

Planowane efekty realizacji projektu to:

- efektywność społeczna w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami (34% x 8 os= 3os.)

- efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością (12% x 8 os=1os.)

- efektywność społeczna w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (34% x 32 osoby = 11os.)

- efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do pozostałych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (25% x 32 os= 8 os.).

 

Wartość projektu: 682 923,09 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 580 484,62 zł

 

Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, ul. Wolności 1, pok. 1 lub 13 – tel. 61 29 10 756, 61 29 36 505, 61 29 36 506.

Udział w projekcie jest bezpłatny.