Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach rozpoczął dystrybucję paczek żywnościowych w ramach programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym ( FEAD)- Podprogram 2019.  Produkty trafią do 315 mieszkańców Gminy Pniewy.

Wraz z pomocą żywnościową osoby potrzebujące otrzymują maseczki (wielorazowe) przekazane przez Burmistrza Gminy i Radnych Rady Miejskiej Pniewy.

Osoby chcące skorzystać z pomocy żywnościowej w czerwcu 2020 r. prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem OPS pod numerem tel. 795 441 182 w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do piątku.

Warunkiem otrzymania ww. pomocy jest spełnianie kryterium dochodowego nieprzekraczającego następujących kwot:

-1 402,00 zł netto na osobę samotnie gospodarującą,

-1 056,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie (nie wlicza się świadczenia wychowawczego 500+).