w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla  Poddziałania  7.1.2. Aktywna  integracja  - projekty  konkursowe,  Działania  7.1. Aktywna  integracja,  Osi  Priorytetowej  7. Włączenie społeczne, typ projektu nr 1 – Projekty  z zakresu  wsparcia  działań,  mających  na  celu integrację

i aktywizację społeczno-zawodową  osób,  rodzin/grup/środowisk  zagrożonych  ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

 


Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. Program jest wspófinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Od sierpnia 2016 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Od października 2016 poprzez Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, osoby zakwalifikowane do objęcia pomocą, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych .  Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do 14 czerwca 2017, każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju,  szynkę drobiową, cukier biały, olej rzepakowy.

Prócz wsparcia żywnościowego, Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” realizować będzie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach cykliczne działania – spotkania i imprezy informacyjne, edukacyjne i integracyjne .

Poza powyższymi działaniami realizowanymi w ramach działań statutowych Pniewskiego Stowarzyszenia „Perspektywa”, prowadzone będą również działania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w postaci ciekawych warsztatów edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego.

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi mają na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania (w tym indywidualne konsultacje z dietetykami) i przeciwdziałania marnowaniu żywności. Skierowane są do różnych grup pokoleniowych. Prowadzone są przez ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów i dietetyków pokazujących różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych. 

Dodatkowo Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”, we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej (OPS) udzieli informacji o miejscach, w których osoby objęte Programem POPŻ mogą skorzystać z działań w ramach projektów EFS oraz jak uzyskać pomoc w korzystaniu z takich działań.

 

Podsumowanie realizacji Podprogramu POPŻ 2015

Podprogram 2016 jest kontynuacją Podprogramu 2015, realizowanego w okresie V 2015 – VI 2016 w ramach którego Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” objęło wsparciem żywnościowym ( w okresie kwiecień – maj 2016r.) 170 osób. Obok dystrybucji paczek, prowadzone były również działania informacyjne: spotkanie z przedstawicielem Policji pt. „Bezpiecznie w domu, w szkole i na drodze” oraz integracyjne: spotkanie „Rozmaitości muzyczne w ogrodzie”.

 

POPŻ 2016 - harmonogram działań towarzyszących:

Bliższe szczegóły dot. działań towarzyszących podawane będą na bieżąco w trakcie realizacji programu.

 

Żywność wydawana jest w siedzibie Stowarzyszenia – Pniewy, ul. św. Ducha 18 w środy i czwartki w godz. 10 – 12.


 

Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zakończyło realizację zadania z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2015. Realizacja przebiegała we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu – Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym.

             Żywność wydawana była w pomieszczeniu Stowarzyszenia przy ul. św. Ducha 18. Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydawane były przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach. W okresie kwiecień – maj 2016 r. z pomocy skorzystało 170 osób, którym przekazano 850 paczek żywnościowych  zawierających makaron, ryż, kaszę, płatki kukurydziane, mleko, ser topiony, koncentrat pomidorowy, dżem truskawkowy, sok jabłkowy, mielonkę wieprzową, klopsiki, cukier i olej rzepakowy. Ogółem rozdysponowano wśród mieszkańców naszej gminy ponad 6,8 t żywności.


Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach przystąpiło w kwietniu 2016 r. do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym – Podprogram 2015. Organizacją Partnerską o zasięgu Regionalnym w tym przedsięwzięciu jest Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności w Poznaniu.

Żywność wydawana jest w siedzibie Stowarzyszenia – Pniewy, ul. św. Ducha 18 , znajdującej się na terenie administrowanym przez OPS, we środy, czwartki i piątki w godz. od 9.00 do 14.00.