PENSJONAT SENIORA „JUTRZENKA”

 

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku i integracji ze społecznością lokalną. Może być przyznane osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki,
 

Powstały w 1993 roku Pensjonat „Jutrzenka” jest placówką przeznaczoną dla osób starszych , osamotnionych i niepełnosprawnych. Mieszkańcy Domu prowadzą indywidualny tryb życia, zajmują samodzielne mini mieszkania wyposażone we własne meble. Decyzję o przyznaniu lokalu mieszkalnego w Pensjonacie Jutrzenka wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

Mieszkania w zależności od ich standardu podzielone są na  V kategorii, dla których  Zarządzeniem Nr  112/08 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2008r. została określona  wysokość pełnych kosztów opłaty za pobyt. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, ustalana jest jako % pełnych kosztów pobytu i uzależniona  od posiadanego przez mieszkańca dochodu.                             

Szczegółowe zasady działania określa Regulamin mieszkań chronionych zatwierdzony przez Radę Miejska Pniewy Uchwałą Nr XIX/132/08 z dnia 14 lutego 2008r.

Oprócz samodzielnych mieszkań w Pensjonacie Seniora znajdują się pomieszczenia wspólnie, z których mogą  korzystać nie tylko mieszkańcy tego domu, ale także Seniorzy z terenu miasta i gminy, których sytuacja mieszkaniowa, rodzinna lub materialna uzasadnia taką potrzebę. Jadalnia , pokój hobbistyczny przestronne wyposażone w fotele i stoliki pomieszczenia korytarzowe umożliwiają  Seniorom wspólne spędzanie czasu, realizację indywidualnych pasji i zainteresowań. Pralnia , suszarnia, łaźnia, pomagają  zadbać o higienę osobistą i dobry wygląd. Wyposażenie  i rozkład budynku, a w szczególności winda, szerokość drzwi do łazienek, umożliwiają swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. Zagospodarowanie terenu wokół Pensjonatu zapewnia osobom niepełnosprawnym kontakt z przyrodą.

Zasady odpłatności w mieszkaniach chronionych reguluję Zarządzenie Nr 112/08 Burmistrza Gminy Pniewy z dnia 28 maja 2008r. w sprawie wysokości pełnych kosztów opłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Gminy Pniewy.