w celu wyłonienia Partnera do wspólnego przygotowania i złożenia wniosku w ramach konkursu ogłoszonego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 (IZ RPO WP 2014-2020) – Zarząd Województwa Wielkopolskiego w zakresie dofinansowania projektów określonych dla  Poddziałania  7.1.2. Aktywna  integracja  - projekty  konkursowe,  Działania  7.1. Aktywna  integracja,  Osi  Priorytetowej  7. Włączenie społeczne, typ projektu nr 1 – Projekty  z zakresu  wsparcia  działań,  mających  na  celu integrację

i aktywizację społeczno-zawodową  osób,  rodzin/grup/środowisk  zagrożonych  ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), a w razie przyznania dofinansowania wspólnej realizacji projektu.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 ze zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie wspólne opracowanie koncepcji projektu oraz wniosku o dofinansowanie projektu, a następnie wspólna realizacja projektu (zwanego dalej Projektem).

 

Projekt realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji projektu wynosi do 24 miesięcy.

 

Projekt, którego Partnerem wiodącym zostanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, przygotowany będzie wspólnie z wyłonionym Partnerem zgodnie z „Regulaminem konkursu, Konkurs zamknięty nr: RPWP.07.01.02-IP.03-30-001/19 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.1 Aktywna integracja Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe” oraz innymi wytycznymi, właściwymi dla realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pniewach , wspólnie opracują:

 1. koncepcję planowanego do realizacji projektu z uwzględnieniem obowiązujących zasad i wytycznych, w szczególności „Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Uszczegółowienie WRPO 2014+)”;
 2.  wniosek o dofinansowanie projektu, z uwzględnieniem zapisów ogłoszonej dokumentacji naboru;
 3. umowę partnerską określającą zasady realizacji projektu.

 

Celem Partnerstwa będzie integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przy czym cel ten może ulec zmianie w przypadku modyfikacji celów szczegółowych Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

 

Cel Partnerstwa będzie realizowany poprzez przygotowanie, a następnie prowadzenie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zakładającego integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, który mieści się w zakresie typów projektów przewidywanych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014-2020:

- Projekty  z zakresu  wsparcia  działań,  mających  na  celu integrację  i aktywizację społeczno-zawodową  osób,  rodzin/grup/środowisk  zagrożonych  ubóstwem  lub wykluczeniem społecznym
(typ projektu nr 1).

 

I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

 

Realizację usług integracji i aktywizacji społeczno - zawodowej skierowanych do osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu powiatu szamotulskiego.

 

II. Formalne warunki uczestnictwa w naborze:

 1. Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Oferty prosimy składać w terminie  21 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach (www. opspniewy.pl);
  ostatecznie do dnia 13 stycznia 2020 roku godzina 14.00. Decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.
 3. Oferty należy składać wyłącznie w formie papierowej, wypełniając ofertę współpracy (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia). Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „PROJEKT WRPO 2014-2020: INTEGRACJA  I AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA” w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach, ul. ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy.
 4. Podmiot składający ofertę zobowiązany jest do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
 1. aktualnego odpis z rejestru KRS lub innego rejestru poświadczającego osobowość prawną;
 2. sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni zamknięty rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności;
 3. aktualnego statutu organizacji lub dokumentu równoważnego;
 4. wykazu i CV kluczowych ekspertów  (min. 3 osób) oraz wykazu i CV kadry zarządzającej  (min. 1 osoba), których udział jest planowany w realizacji niniejszego Partnerstwa
  i Projektu. Do każdego CV należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U.  z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu;

 1. innych dokumentów mogących mieć znaczenie przy ocenie oferty.

Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie dokumentów po terminie lub przesłanie dokumentów drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania oferty. Dokumenty spełniające wymogi formalne, złożone przez uprawiony podmiot, zostaną poddane ocenie merytorycznej Komisji powołanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach .

 

III. Ogólne warunki merytoryczne uczestnictwa w naborze:

 

Oferty składać mogą wyłącznie podmioty, określone w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, spełniające łącznie następujące warunki:

 

 1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych
  w ramach opracowanego projektu działań w wysokości odpowiadającej wielkości budżetu przypisanego Partnerowi.

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 6) zadeklarują gotowość wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania zaplanowanych zadań. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Deklarujące gotowość do współpracy z OPS w Pniewach na etapie wspólnego opracowania ogólnej koncepcji projektu oraz zasad zarządzania strategicznego oraz współpracy z OPS Pniewy na etapie wspólnego opracowania szczegółowej koncepcji zadania przekazanego do realizacji partnerowi.

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 7) zadeklarują gotowość współpracy. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 8) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, które w treści złożonej oferty (pkt 9) zawrą stosowne oświadczenie. Warunek zostanie sprawdzony metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

 1. Prowadzące działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.

 

 

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Za spełniających ten warunek uznane zostaną jedynie podmioty, których zakres działalności statutowej określony w statucie lub dokumencie równoważnym obejmuje zadania określone
w złożonej ofercie współpracy. Warunek zostanie sprawdzony na podstawie analizy treści złożonej oferty (pkt 10)  metodą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

 

IV. Szczegółowe kryteria merytoryczne stosowane w naborze:

 

Oferty spełniające formalne warunki uczestnictwa w naborze oraz ogólne warunki merytoryczne uczestnictwa w naborze poddane zostaną ocenie w zakresie szczegółowych kryteriów merytorycznych. Oceny dokona Komisja powołana przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pniewach. Ocena dokonana zostanie według niżej wskazanych punktów:

 

L.p.

Opis kryterium

Punktacja

1.

Doświadczenie oferenta w realizacji działań (programów/projektów)
o charakterze zbliżonym do przestawionego w ofercie współpracy (niezależnie od źródła finansowania), w tym doświadczenie kadry proponowanej do realizacji zadania.

0-50 pkt

2.

Jakość przedstawionej przez oferenta koncepcji działań,
z uwzględnieniem innowacyjności, kompleksowości, oceny dostępnych zasobów organizacyjnych i kadrowych. Szczególnej ocenie podlegać będą elementy koncepcji mogące przyczynić się pośrednio
i bezpośrednio do osiągnięcia celów partnerstwa i projektu.

0-40 pkt

3.

Wkład oferenta w realizację projektu (zasoby, które mogą być wykorzystane podczas realizacji projektu).

0-10 pkt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Warunki i termin realizacji:

 

 1. Podmiot może ubiegać się o nawiązanie współpracy w zakresie realizacji dowolnej liczby zadań określonych w punkcie I.
 2. Zakłada się przystąpienie do realizacji pojedynczego zadania przez jednego partnera, przy czym jeden podmiot może zostać wybrany jako partner przy realizacji więcej niż jednego zadania.
 3. Zasady współpracy i Partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej Umowy Partnerskiej. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach zastrzega sobie prawo do odstąpienia od planów zawiązania Partnerstwa, w szczególności w następujących przypadkach:
  1. gdyby nie udało się uzyskać porozumienia z Partnerem w kwestii akceptowalnej dla poszczególnych podmiotów koncepcji projektu lub akceptowalnych dla wszystkich stron zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu;
  2. gdyby Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu nie zaakceptował przygotowanego wniosku o dofinansowanie projektu;
  3. w innych uzasadnionych przypadkach.

 

VI. Wyniki naboru:

 

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach (www.opspniewy.pl).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach,
ul.  Wolności 1, 62-045 Pniewy Tel.61 29 10 756 ,  Fax. 61 29 11 248  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
w godzinach pracy 7:00-15:00.

 

OFERTA

OGŁOSZENIE