Schronienie
Osoby bezdomne mają możliwość korzystania ze schronienia w Noclegowni oraz Schroniskach. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach posiada zawarte porozumienie na świadczenie usług w formie schronienia dla osób bezdomnych, w tym kobiet, z terenu gminy Pniewy przez następujące placówki:
Stowarzyszenie MONAR Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu Schronisko dla Osób Bezdomnych w miejscowościach:
- Rożnowice 33, 64-610 Rogoźno,
- Poznań, ul. Borówki 8, 61-304 Poznań,
- Poznań ul, Starołęcka 36/38
- Gościejewo 52 A, 64-610 Rogoźno


Zaznaczyć tu jednak należy, iż w okresie niskich temperatur żadnej z potrzebujących osób, które zgłoszą się o pomoc nie zostanie odmówiona możliwość skorzystania ze schronienia w innych placówkach zapewniających schronienie, w tym najbliżej położonych miejscowościach na terenie sąsiednich gmin (Chudopczyce, Posadowo, Władysławowo ).

Gorący posiłek
Równocześnie osobom bezdomnym w trybie nagłym przyznawana jest pomoc w formie gorącego posiłku. W celu uzyskania świadczenia należy zgłosić się do pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach.

Łaźnia
Na terenie OPS Pniewy można skorzystać z usług pralniczych i kąpielowych. Z łaźni korzystają najczęściej osoby bezdomne będące poza systemem pomocy społecznej oraz osoby, które nie mają dostępu do pomieszczeń sanitarno-higienicznych we własnych mieszkaniach.

Pracownik socjalny
Z osobami bezdomnymi przebywającymi na ulicach i w pomieszczeniach niemieszkalnych na terenie naszej gminy nawiązuje kontakt wyznaczony pracownicy socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej. Odwiedza miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne tj. ulice, parki, tereny ogródków działkowych, pustostany, kanały ciepłownicze. Z uwagi na zagrożenie zamarznięciami w okresie zimowym pracownik socjalny monitoruje te miejsca wspólnie ze Strażą Miejską w Pniewach i policjantami z Pniewskiego Komisariatu podejmując działania interwencyjne, niejednokrotnie zapobiegając w ten sposób tragedii. Pracownik socjalny pod specjalnym numerem telefonu przyjmuje również zgłoszenia od osób posiadających informacje na temat pobytu osób, które mogą być zagrożone z powodu niskich temperatur i potrzebują pomocy. Informacje na temat osób przebywających na ulicach i w pomieszczeniach niemieszkalnych wymieniane są na bieżąco z służbami mundurowymi. Ponadto prosimy administratorów budynków i zarządców ogrodów działkowych o zwrócenie uwagi i monitorowanie miejsc typu altanki, wiaty śmietnikowe, piwnice pustostany itp. czy nie przebywają w nich osoby poszukujące schronienia.

Równocześnie pracownicy socjalni pomagają osobom bezdomnym w zdobyciu niezbędnych dokumentów i uprawnień . Dzięki temu osoba zgłaszająca się do pracownika socjalnego ma już ze sobą przynajmniej część dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, w tym samym dniu trafia również do placówki udzielającej schronienia. Pracownik socjalny przeprowadza z osobą bezdomną wywiad środowiskowy, osoba bezdomna ma możliwość skorzystania zarówno z pomocy finansowej, jak również wsparcia specjalistów np. psychologa, terapeuty, prawnika itp.

Wsparcie osób w trudnej sytuacji życiowej szczególnie osób starszych i niesamodzielnych.
Pracownicy socjalni Działu Pomocy Społecznej i Środowiskowej pniewskiego OPS w tym trudnym okresie starają się przychodzić z pomocą szczególnie osobom samotnym, chorym, niepełnosprawnym, rodzinom wielodzietnym, rodzinom o najniższych dochodach czy osobom niezaradnym życiowo. Wzmacniają swoje działania w celu dotarcia również do osób zagrożonych utratą zdrowia lub życia z powodu niskich temperatur.

Osoby o najniższych dochodach mają przyznawane zasiłki celowe na opał oraz dofinansowania do zakupu leków. Z form niepieniężnych w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023 przyznaje się pomoc w formie wyżywienia, w tym gorącego posiłku dla dzieci uczęszczających do przedszkoli, gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych, i ponadpodstawowych realizowaną w stołówkach szkolnych oraz gorącego posiłku realizowanego w bursie szkolnej dla osób, które własnym staraniem nie są w stanie go sobie zapewnić.

Dla osób, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione Ośrodek Pomocy Społecznej organizuje usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania. Pracownicy socjalni działu pomocy społecznej i środowiskowej wizytują środowiska osób samotnych, niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, rodzin posiadających na utrzymaniu dzieci a także niezaradnych życiowo, w celu rozpoznania ich sytuacji życiowej i potrzeb związanych ze zbliżającą się zimą.

Okres zimowy i skutki niskich temperatur sprawić mogą jednak, że dla tych osób brak zaopatrzenia w niezbędną ilość opału czy też niemożność samodzielnego wykonywania czynności związanych z ogrzewaniem mieszkania decydować mogą o znacznym pogorszeniu warunków bytowych a nawet zagrożeniu życia. Dlatego ważne jest, aby w sytuacjach takich podejmować szybkie działania i zgłaszać takie przypadki w Ośrodku Pomocy Społecznej, który zapewni tym osobom wszelką niezbędną pomoc oraz w miarę możliwości i potrzeb uruchomi pomoc sąsiedzką.

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wolności 1
62-045 Pniewy
w godzinach od 8.00 – 15.00 tel. 61 29 36 504 lub telefon komórkowy 795 441 183 w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Wszelkie działania pracowników socjalnych OPS związane ze zbliżającym się okresem zimowym realizowane są w sposób priorytetowy. Pracownicy natychmiast reagują na zgłoszenia instytucji i osób prywatnych o osobach zagrożonych.

Wzorem lat ubiegłych w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych będą organizowane wspólne patrole pracowników socjalnych i Straży Miejskiej monitorujące środowiska osób i rodzin szczególnie narażonych na niskie temperatury.

Szczególnie zależy nam na właściwym i szerokim poinformowaniu o możliwościach uzyskania pomocy przez osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji bytowej, wynikającej z warunków zimowych. Dlatego prosimy o przekazanie w swoim środowisku zamieszkania i pracy powyższej informacji.


Bernadeta Markiewicz
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pniewach