Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, podobnie, jak w latach ubiegłych, wspólnie ze służbami mundurowymi podejmuje działania mające na celu monitorowanie sytuacji osób zagrożonych w związku z okresem zimowym i obniżającymi się temperaturami. W szczególności działania te ukierunkowane są na objęcie wsparciem osób bezdomnych nie korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka oraz przebywających w miejscach, w których narażone są na wychłodzenie organizmu pod wpływem niskich temperatur oraz osób starszych niesamodzielnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnie i rodzinnej.

Na zaproszenie dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Bernadety Markiewicz odbyło się z tego powodu spotkanie z przedstawicielami jednostek gminnych i służb mundurowych z terenu gminy Pniewy.

W spotkaniu udział wzięli p. Robert Żelek -komendant Straży Miejskiej w Pniewach, p. Łukasz Bąk - kierownik referatu bezpieczeństwa publicznego UM Pniewach, nadkomisarz Hubert Adamski – kierownik referatu prewencji KP w Pniewach, p. Renata Mizera -kierownik Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach oraz ze strony OPS Pniewy p. Romana Bilewska -kierownik Działu Pomocy Społecznej i Środowiskowej wraz z p. Elizą Olejniczak - specjalista pracy socjalnej.

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach okresowo odbywają się spotkania dot. osób bezdomnych oraz osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych wywołanych zdarzeniami losowymi, w których uczestniczą przedstawiciele różnych podmiotów z terenu gminy współpracujących z Ośrodkiem.

Podczas ostatniego spotkania omówiono i ustalono wspólną procedurę udzielania pomocy osobom bezdomnym oraz zakres monitorowania sytuacji osób starszych i niesamodzielnych z terenu gminy Pniewy. Spotkanie sprzyjało także przekazaniu informacji o formach wsparcia udzielanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, analizie potrzeb związanych z podejmowaniem działań w sytuacjach kryzysowych a także wymianie informacji o występowaniu innych zagrożeniach istotnych dla zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców gminy pozostających w zakresie odziaływań poszczególnych podmiotów uczestniczących w spotkaniu.