Tytuł projektu

„Wspólna sprawa w Gminie Pniewy „

Nr projektu

RPWP.07.01.02-30-0179/18

Oś priorytetowa

7. Włączenie społeczne

Działanie

7.1 Aktywna integracja

Poddziałanie

7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

Miejsce organizacji

Gmina Pniewy

 

 

Gmina Pniewy /Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach ogłasza nabór uczestników do projektu „Wspólna sprawa w Gminie Pniewy” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 GRUPY DOCELOWE

Projekt realizowany w okresie od 01.09.2019 r. do 28.02.2021 r. na terenie gminy Pniewy
dla 40 uczestników:

-  20 rodzin problemowych (klienci OPS Pniewy w większości samotne matki, korzystające
z wsparcia   w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa), wraz z otoczeniem
40 dzieci,

- 20 uczestników CIS „OSTOJA” w Pniewach w tym 12 bezrobotnych/ biernych zawodowo
   i 8 osób z niepełnosprawnościami.

 

CEL PROJEKTU:

 

Projekt zakłada wzrost kompetencji wychowawczych i poprawę relacji rodzinnych
oraz uzyskanie doświadczenia zawodowego przez ww. grupy docelowe, dzięki zapewnieniu zindywidualizowanej i kompleksowej pomocy dostosowanej do potrzeb każdego uczestnika. W ramach projektu dokonana zostanie identyfikacja potrzeb, diagnoza potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zawodowego, oraz nastąpi sformułowanie indywidualnej ścieżki aktywizacji i rozwoju osobistego.

 

FORMY WSPARCIA:

Moduł I - Działania z zakresu aktywnej integracji na rzecz rodzin problemowych – 20 osób +     

                 otoczenie 40 dzieci w tym:

 • Pedagogiczne warsztaty wyjazdowe (7 dni) warsztaty dla rodziców wraz z dziećmi,
 • Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy,
 • Szkolenia zawodowe wg rozeznanych potrzeb,

 

 • Stypendia szkoleniowe dla aktywnych,
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Zajęcia terapii rodzinnej i psychospołecznej dla osób /lub rodzin -
  w zależności od zdiagnozowanych potrzeb,
 • Działania środowiskowe

• piknik integracyjno-rodzinny wraz działaniami animacyjno- artystycznymi,

• wyjazd do kina uczestników wraz z dziećmi,

 

Moduł II - Działania z zakresu aktywnej integracji dla o dla 20 uczestników Centrum  

                   Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach

 

 • Aktywizacja zawodowa
 •  kursy zawodowe wg. zdiagnozowanych potrzeb,
  • praktyczna nauka zawodu w warsztatach Centrum Integracji Społecznej „Ostoja” w Pniewach

- warsztat ogrodniczo- porządkowy

- warsztat stolarsko – remontowo – budowlany

- warsztat krawiecki,

 • praktyki w Spółdzielni Socjalnej „Horyzont” w Pniewach,
  po ukończeniu uczestnictwa w projekcie,
 • Kurs Aktywnego Poszukiwania Pracy i warsztaty przedsiębiorczości,
 • Kurs Umiejętności Społecznych,
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy,
 • Szkolenie z zakresu profilaktyki alkoholowej.
 • Działania społeczne
 • Warsztaty kulinarne „coś z niczego” wraz z treningiem ekonomicznym, 
 • Działania środowiskowe

• wyjazd do kina,

• piknik integracyjno-rodzinny z działaniami animacyjno-artystycznymi,

• wyjazd do ogrodu botanicznego (wiosna, jesień) i palmiarni do Poznania.

Składanie formularzy rekrutacyjnych:

1.Formularz rekrutacyjny można składać w biurze projektu -Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Pniewach ul. Wolności nr  1 pok. 1 lub 13 w terminie od 30.10.2019 r.
2. Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami znajduje się do pobrania na stronie   

    internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach - www.opspniewy.pl oraz w biurze projektu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

Biuro projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach, ul. Wolności 1,
 tel. 61 29 10 756, 61 29 36 505, 61 29 36 506.

Udział w projekcie jest bezpłatny.