KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w Pniewach

62-045 Pniewy, ul. Wolności 1 tel. 61-29-36-504

poszukuje kandydata na stanowisko
pracownika socjalnego
 
Pracownik Socjalny
1. Stanowisko: pracownik socjalny
2. Wymiar zatrudnienia: pełen etat
3. Miejsce wykonywania pracy: Gmina Pniewy
4. Podstawa zatrudnienia: umowa o pracę  
5. Pierwsza umowa o pracę na czas określony
I. Wymagania niezbędne (formalne):
1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j Dz. U. 2017 poz. 1769 ze zm. ) tj. spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna,
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
d) Osoby, które przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyły studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, nauki społeczne i socjologia.
e) Osoby, które w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  tj. w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia ukończyły te studia do dnia 31 października 2007 r.
f) Osoby, które przed 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: politologia, psychologia, pedagogika lub socjologia.
2. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Obywatelstwo polskie.
4. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.
5. Nieposzlakowana opinia.
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w określonym stanowisku.
7. Znajomość przepisów prawnych z zakresu:
a) ustawy z dnia 12 marca 2014 roku o pomocy społecznej (t.j Dz. U .2016 poz. 930)
b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2017 poz. 1257)
c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1390)
d) ustawy z dnia 11 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2017 poz.697)
II. Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, terminowość.
2. Łatwość w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych w celach prawidłowego wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, samodzielność, odporność na stres, odpowiedzialność i dokładność w realizacji powierzonych zadań,
3. Zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, inicjatywa.
4. Umiejętność analizy dokumentów i sytuacji życiowej klientów pomocy społecznej.
5. Dobra znajomość obsługi komputera,
6. Prawo jazdy kat. B, 
7. Doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:
1. Praca socjalna;
2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;
3. Udzielania informacji, wskazówek i pomoc w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudniej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;
4. Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;
5. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;
6. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;
7. Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;
8. Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;
9. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.
IV. Wymagane dokumenty:
1. Życiorys (CV) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kopie dyplomów poświadczające posiadane kwalifikacje.
5. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych.
6. Kopie świadectw pracy potwierdzające staż pracy.
7. Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym zatrudnienie na w/w stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych, o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9. Oświadczenie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku pracownika socjalnego.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru .
V. Miejsce i termin składania ofert:
Dokumenty  prosimy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Pniewach, ul. Wolności 1 
do dnia 28 lutego 2018 r. do godz. 14 00 bądź przesłać pocztą na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wolności 1, 62-045 Pniewy
z dopiskiem: „Oferta pracy – pracownik socjalny”
Kierownik
 Ośrodka Pomocy Społecznej 
Bernadeta Markiewicz 
 
Uwaga:
Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną,   z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawa 
z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o  miejscu i terminie komisji celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, nie będą odsyłane, a nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.