OGŁOSZENIE O NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO
TERAPEUT / INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ

W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W PNIEWACH


1. Określenie stanowiska:

1) Nazwa i adres jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Targowa 14 w Pniewach,
2) Stanowisko pracy instruktor terapii zajęciowej.

3) Wymiar zatrudnienia:  

stanowisko w wymiarze   pełen etat  (pracownia: plastyczno – krawiecka ),

2. Wymagania niezbędne:

1)      wykształcenie minimum średnie i policealna szkoła o specjalności: terapeuta zajęciowy lub wykształcenie wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, terapia zajęciowa,

2)      znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

3)      co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

4)      stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,

5)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

6)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7)      nieposzlakowana opinia.

 

3. Wymagania dodatkowe:

1)      umiejętności manualne,

2)      umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,

3)      umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej   dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników,

4)      kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),

5)      umiejętność słuchania i koncepcyjnego myślenia,

6)      umiejętność pracy w zespole, samodzielność w realizacji powierzonych zadań,

7)      wysoka kultura osobista,

8)      uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami domu,

9)      odporność na stres,

10)  obsługa komputer i urządzeń biurowych,

11)  prawo jazdy Kat. B.

 

4. Zakres zadań na stanowisku:

1)      świadczenie specjalistycznych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy,

2)      organizowanie i prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz zajęć terapeutycznych indywidualnych i grupowych w poszczególnych pracowniach,

3)      praca w zespole wspierająco – aktywizującym i realizowanie jego ustaleń,

4)      planowanie indywidualnych planów postępowania wspierająco – aktywizujących dostosowanych do stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań osoby wspieranej,

5)      prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej i zawodowej,

6)      monitorowanie przebiegu terapii zajęciowej, systematyczne uzupełnianie obowiązującej dokumentacji,

7)      wykonywanie pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej,

8)      czynny udział w konkursach wewnętrznych oraz organizowanych przez inne instytucje,

9)      towarzyszenie uczestnikom domu w codziennych obowiązkach wynikających z planu zajęć,

10)  wspomaganie uczestników w komunikacji z otoczeniem,

11)  pobudzanie aktywności uczestników oraz ich opiekunów,

12)  pomoc w diagnozowaniu potrzeb i możliwości uczestników podczas zajęć,

13)  wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika.

5. Informacja o warunkach pracy:

1)      miejsce pracy – stanowiska pracy mieszczą się na II piętrze budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Targowa 14 w  Pniewach z dostępem do windy,

2)      pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)      wykonywanie obowiązków związane jest z obsługą komputera oraz innych urządzeń biurowych.

4)      praca w systemie jednozmianowym.

6. Wymagane dokumenty:

1)      CV (curriculum vitae) opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych   

osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie  

danych  osobowych,

2)      list motywacyjny,

3)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach),

4)      kopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie (świadectwa pracy),

5)      kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6)      oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

7)      oświadczenie, że stan zdrowia kandydata pozwala na zatrudnienie na stanowisku terapeuta zajęciowy/instruktor terapii zajęciowej,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

9)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

7.    Informacje o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych określony w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

8. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Dokumenty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „NABÓR NA STANOWISKO TERAPEUTY/INSTRUKTORA TERAPII ZAJĘCIOWEJ W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY (z wskazaniem pracownia plastyczno - krawiecka)” należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego lub przesłać pocztą na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Wolności 1
62-045 Pniewy

w nieprzekraczalnym terminie  22.12. 2017 r. do godz. 14:00.

 

 

Uwaga:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450). Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o rodzaju techniki naboru, która zostanie zastosowana oraz o miejscu i terminie komisji celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, nie będą odsyłane, a nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.