Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Jawor” w Pniewach

Ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze

Główny księgowy/pracownik ds. kadr i płac

 

1.   Nazwa stanowiska i wymiar czasu pracy:

·      Główny księgowy/pracownik ds. kadr i płac,

·      Wymiar czasu pracy - pełen etat

·      pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony,

·      przewidywany czas zatrudnienia na stanowisku objętym naborem od 01 stycznia 2018 roku.

2. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Pomieszczenie przeznaczone dla stanowiska objętego naborem spełnia wymogi określone przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda). Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

·         prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej,

·         wykonywanie dyspozycji  środkami pieniężnymi,

·       bieżąca analiza wykorzystania środków będących w dyspozycji ŚDS

·        dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

·        dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

·     prowadzenie księgowości środków unijnych,

·     prowadzenie dokumentacji wymaganej przez ZUS,

·     prowadzenie sprawozdawczości i ewaluacji,

·     współpracowanie z Kierownikiem ŚDS.

·     prowadzenie spraw pracowniczych związanych ze stosunkiem pracy osób             zatrudnionych w ŚDS,

·     prowadzenie ewidencji indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw wydanych przez  Kierownika,

·     prowadzenie archiwum zakładowego,

·     sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem terminowości wykonania badań okresowych pracowników i prowadzenie stosownej ewidencji,

·     prowadzenie dokumentacji związanej z wydawaniem poleceń wyjazdów służbowych,

·     sporządzanie i naliczanie list płac pracowników, kart wynagrodzeń, rozliczeń z ZUS,  Urzędem Skarbowym,

·     administrowanie majątkiem ŚDS,

·     prowadzenie gospodarki środkami ruchomymi,

·       prowadzenie  spraw formalno-prawnych dotyczących obiektów i pomieszczeń związanych z działalnością ŚDS,

·       zaopatrzenie ŚDS w środki techniczno-biurowe i socjalne,

·       zbieranie i realizacja zamówień dotyczących zapotrzebowania na zakupy materiałów związanych z działalnością ŚDS.

 

4. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy – niezbędne:

·        posiadanie obywatelstwa polskiego,

·       posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

·        niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno – skarbowe,

·         wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

·         niezbędna znajomość zagadnień z zakresu:

- ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

- ustawy o rachunkowości,

- ustawy o ordynacji podatkowej,

- klasyfikacji budżetowej,

- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1586 ze zm.),

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy  o ochronie danych osobowych,

- prawa pracy,

- kodeksu postępowania administracyjnego

- biegła obsługa komputera i programu  SIGID - księgowość oraz programu Płatnik.

oraz spełnienie jednego z poniższych warunków:

·        ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich, ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 5 – letniego stażu pracy w księgowości,

·        ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej
i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości.

5. Wymagania dodatkowe:

·         samodzielność i komunikatywność

·         zdolność analitycznego myślenia

·         odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, umiejętność współpracy w zespole

·         dobra organizacja pracy

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·        CV własnoręcznie podpisane

·        list motywacyjny własnoręcznie podpisany

·        kopię dyplomu ukończenia wyższej uczelni, bądź świadectwo ukończenia szkoły średniej, pomaturalnej lub policealnej,

·        kopię dokumentów potwierdzających jednoznacznie doświadczenie zawodowe określone w wymaganiach niezbędnych, warunkujących dopuszczenie do udziału w konkursie (tj. świadectwa pracy, w przypadku bieżącego zatrudnienia, umowy o pracę, zaświadczenia pracodawcy),

·        oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

·        oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

·        oświadczenie kandydata niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,

·        oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ( w razie zatrudnienia konieczne dostarczenie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego)

·        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2002r. Nr  101, poz.926 z póź. zm.) do celów rekrutacji.
 

Dokumenty należy złożyć bezpośrednio w  siedzibie  Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pniewach ul. Wolności 1 -  pokój nr 15 w godzinach 730 – 1530  lub przesłać pocztą na w/w adres , w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia 2017r. do godz.1200 ( decyduje data wpływu).

Zarówno oferty złożone bezpośrednio, jak i  przesłane za pośrednictwem poczty winny być złożone w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs – główny księgowy/pracownik ds. kadr i płac ŚDS”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.61 29 10 756

Uwaga:

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych droga elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym – Dz. U. z 2001 r., Nr 130, poz. 1450).


Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o miejscu i terminie komisji celem przeprowadzenia dalszego etapu naboru.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Dokumenty kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do dalszego etapu naboru, nie będą odsyłane,
a nieodebrane osobiście przez zainteresowanych po sześciu miesiącach od dnia naboru podlegają zniszczeniu.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 902 ze zm.) informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze Ośrodek osiągnął wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych określony w ustawie o rehabilitacji społecznej
i zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. poniżej 6%. 

 

 

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy       „ Jawor ” w Pniewach

 

Renata Kończak